วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1.  วิสัยทัศน์ (Vision)
“ห้วยโก๋นก้าวไกล   ใส่ใจสุขภาพประชา   พัฒนาระบบบริหารและบริการ 
ประสานความร่วมมือ  เลื่องลือการค้าชายแดน  แน่นแฟ้นสัมพันธ์ไทยลาว”
2.  พันธกิจ (Mission)
  1. ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
3.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน  
     ดีงามของท้องถิ่น
4.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ได้รับการอนุรักษ์และมีความอุดมสมบูรณ์
5.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชน
    6.  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
    7.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและโทษของยาเสพติด
    8.  ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านอาชีพ มีโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจที่ดีกว่าเดิมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
         การเกษตร
    9.  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลให้ความสำคัญด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         มากขึ้น
10. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
11. ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
12. ปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
13. เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้างขององค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ    และมี
          ประสิทธิภาพ ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
^