ประวัติ

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น   .เฉลิมพระเกียรติ   จ.น่าน  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ได้รับจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น โดยการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยโก๋น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2547  ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นเป็นผู้บริหารสูงสุด  มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง  โดย นายราเชนทร์  ศรีชัย  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น   
^