ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
1.  ด้านกายภาพ
          1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น   ตั้งอยู่เลขที่   264   หมู่ที่  1  บ้านห้วยโก๋น
ต.ห้วยโก๋น   อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.น่าน  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองน่าน  141  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ศูนย์ราชการการค้าสากลด่านชายแดนห้วยโก๋น  มีเนื้อที่ประมาณ  186.00 ตารางกิโลเมตร  มี  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโก๋น  หมู่ที่ 2 บ้านสบปืน  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดง  หมู่ที่ 4 บ้านปิน  หมู่ที่ 5 บ้านปางหก  หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างไกลกัน  ถ้าเป็นช่วงฤดูฝน  ฝนจะตกหนัก  ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก  ดินสไลด์ และโคลนถล่มเข้ามาในพื้นที่   ถนนขาด   การคมนาคมถูกตัดขาด  จึงไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้ 
          มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
          ทิศเหนือ          ติดกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศใต้             ติดกับตำบลงอบ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
          ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลขุนน่าน  อำเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน        
          ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลปอน  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
                   ตำบลห้วยโก๋นมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันคิดเป็นร้อยละ    90      ของพื้นที่ทั้งหมด  มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย มีแม่น้ำน่านไหล่ผ่านสามหมู่บ้านระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร  และทุกหมู่บ้านจะมีลำห้วยประจำหมู่บ้านทำให้มีน้ำอุปโภค    บริโภคอยู่ในเกณฑ์พอใช้  ส่วนสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี   มีฝนตกตามฤดูกาล  ซึ่งจากลักษณะภูมิประเทศที่มีเขาสูงทำให้ฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก
          จุดเด่นของพื้นที่ตำบลห้วยโก๋น
1.   ตำบลห้วยโก๋นมีพื้นที่ตั้งอยู่บนภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน  มีป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์    อีกทั้งยังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงาม  มีน้ำตก  ถ้ำ  พิพิธภัณฑ์ 17 ทหารกล้า  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชมความสวยงามทางธรรมชาติ มีตลาดการค้าชายแดนห้วยโก๋นสำหรับนักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าจากพ่อค้า แม่ค้าประชาชนชาวไทย  และจากประชาชนชาวลาว
2.   ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ  มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองไว้ได้อย่างสมบูรณ์  เหมาะแก่การศึกษาและเรียนรู้
  1.  ลักษณะภูมิอากาศ
                   ตำบลห้วยโก๋นจะมีภูมิอากาศที่ดีและเป็นไปตามฤดูการ  ประกอบด้วย  3  ฤดู คือ ฤดูหนาว  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  โดยจะมีฤดูหนาวประมาณ 4 เดือน  ฤดูฝนประมาณ 5 เดือน  ฤดูร้อนประมาณ 3 เดือน  อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย  39  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย  9  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 355 มิลลิเมตร  และต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 1 มิลลิเมตร จำนวนฝนตกเฉลี่ย 150 วัน/ปี  ช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดในเดือน กรกฎาคม -  ตุลาคม
 
  1. การเมืองการปกครอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากราษฎรใน
แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 14 คน
          2.  คณะผู้บริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  เลขานุการ  1  คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่งตั้ง
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นแบ่งการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน ได้แก่
 
          (1) หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋น   ผู้ใหญ่บ้าน                  ชื่อนายธนวัฒน์   อินทะแก้ว
                                      ประธานสภา อบต.         ชื่อนายเรืองศักดิ์   ศรีชัย
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อนายอุดม      วงค์ษา
 
          (2) หมู่ที่ 2 บ้านสบปืน    กำนัน                  ชื่อนายสมัย      กันต์กวีกุล
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อนายประดิษฐ์  หอมดอก
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อนายพินโย  หอมดอก
 
          (3)  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดง  ผู้ใหญ่บ้าน                  ชื่อ นายผล       หอมดอก
                                         สมาชิกสภา อบต.                 ชื่อ นายธัญพิสิฐ  หอมดอก
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายเสนก    หอมดอก
 
          (4)  หมู่ที่ 4 บ้านปิน     ผู้ใหญ่บ้าน                   ชื่อ นายอุดม     หอมดอก
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายอนุสิทธิ์  อินปัญญา
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายคลอย    ชัยชนะ
 
(5)  หมู่ที่ 5 บ้านปางหก  ผู้ใหญ่บ้าน                  ชื่อ นายบุญยืน   สุยะ                                                               สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายมานพ    ท้าวคาม
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายบุญ  ท้าวคาม
 
          (6)  หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์   ผู้ใหญ่บ้าน        ชื่อ นายธีรพงษ์  ฮังคำ
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายจุน       ฮังคำ
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายลัง       อินปัญญา
 
          (7)  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว    ผู้ใหญ่บ้าน        ชื่อ นายเพชร     หอมดอก
                                      สมาชิกสภา อบต.          ชื่อ นายลี         หอมดอก
                                         สมาชิกสภา อบต.       ชื่อ นายสิงห์คำ   รัตนทิพย์มงคล
 
 
 
จำนวนประชากร   
 
          ตำบลห้วยโก๋น  มี  1,177  ครัวเรือน  มีจำนวนประชากร  2,862  คน แยกเป็นชาย  1,451  คน  หญิง  1,411  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  15.40   คน/ตารางกิโลเมตร  ข้อมูล ณ เมษายน 2556
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 บ้านห้วยโก๋น 583 459 469 928
2 บ้านสบปืน 135 228 209 437
3 บ้านห้วยดง 64 131 133 264
4 บ้านปิน 75 83 83 166
5 บ้านปางหก 105 171 162 333
6 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ 54 101 101 202
7 ห้วยทรายขาว 160 276 254 530
รวม 1,177 1,451 1,411 2,862
^