ติดต่อ อบต.ห้วยโก๋น          ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น 
เลขที่ 264 ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 55130

         โทรศัพท์: 054 059 646 โทรสาร: 054 059 647 
^